Privacy Statement

In dit privacy statement geeft de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KOV. Het volledige beleid is na te lezen in het privacybeleid dat is op te vragen via het secretariaat.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties (bedrijven) geen persoonsgegevens zijn.

Van wie verwerkt de KOV persoonsgegevens?
De KOV verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie direct of indirect een relatie wordt onderhouden, of is geweest. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • leden die zelf een natuurlijke persoon zijn (bijvoorbeeld zzp-ers);
  • contactpersonen van leden;
  • mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de KOV of die ooit als natuurlijk persoon lid zijn geweest;
  • mensen die per e-mail of brief vragen stellen aan het secretariaat van de KOV.

Wie is binnen de KOV verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van de KOV verwerken persoonsgegevens. Dit zijn het bestuur en het secretariaat. Daarnaast kan de kascontrolecommissie de administratie inzien in het kader van de jaarlijkse controle.
Het bestuur is eindverantwoordelijk, maar binnen de KOV is het secretariaat verantwoordelijk voor de correcte en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.
Voor vragen en opmerkingen hierover kan contact opgenomen met het secretariaat.

Waarvoor verwerkt de KOV persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van de KOV, je vrijwillig voor de vereniging inzet of een andere relatie met de KOV aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we een lid op de juiste wijze inschrijven en contacten onderhouden.

De KOV wil leden en andere relaties graag goed van dienst zijn. De KOV gebruikt naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contacten te onderhouden en leden te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken. Maar ook van mensen die een vraag stellen worden gegevens verwerkt om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor de KOV gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Gegevens worden niet gebruikt voor promotie- of marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Verwerkt de KOV ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De KOV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat de KOV met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden door de KOV zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

De gegevens die hiervoor door de leden zelf zijn aangeleverd worden gepubliceerd op de website www.kovkatwijk.nl/leden. Deze website is openbaar en deze gegevens zijn dus voor iedereen zichtbaar.

Overige persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers die werkzaamheden doen waarvoor toegang nodig is. Wanneer systemen waarop persoonsgegevens staan (bijvoorbeeld software voor de ledenadministratie) worden beheerd door een derde, wordt met die derde een verwerkersovereenkomst gesloten.

Kan ik zien welke gegevens de KOV van mij verwerkt?
Op de website www.kovkatwijk.nl/leden kan iedere persoon zien welke informatie openbaar gepubliceerd wordt door de KOV. Daarnaast kan ieder lid bij het secretariaat opvragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. De KOV streeft ernaar een dergelijk verzoek binnen vier weken te beantwoorden. Als dat niet mogelijk is, ontvangt de desbetreffende persoon hiervan een met redenen omklede melding.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de KOV kan contact worden opgenomen met het secretariaat. De KOV streeft ernaar op dergelijk contact binnen vier weken te reageren. Als dat niet mogelijk is, ontvangt de desbetreffende persoon hiervan een met redenen omklede melding.

Wijzigingen privacybeleid
De KOV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en dit pravicystatement. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid periodiek te raadplegen, zodat men van wijzigingen op de hoogte is. Men kan dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via de website van de KOV www.kovkatwijk.nl.

Disclaimer
De inhoud van www.kovkatwijk.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de KOV tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de KOV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Cookies
De KOV is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. De KOV maakt gebruik van cookies voor het beheer van webstatistieken, maar niet van functionele cookies en cookies verbonden aan social media. De cookies die de website van de KOV gebruikt bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.