Kernpunten KOV

De volgende projecten / kernpunten heeft de KOV ingediend voor de nieuwe economische agenda Katwijk 2021-2025:

  • Het op korte termijn formuleren van een UITVOERINGSPLAN ‘STRATEGIE BEDRIJVENTERREINEN’, met hierin definitieve duidelijkheid voor het industrieterrein Katwijkerbroek en verdere uit- en inbreiding van het industrieterrein Klei-Oost.

    Wat de KOV betreft worden gronden die nu voor tuinbouw bestemd zijn, ook ingezet als bedrijventerrein met hogere gebruiksclassificatie. Katwijk moet zorgen dat zij een gemeente blijft met ruimte voor bedrijvigheid met een arbeidsintensief karakter. Hierin onderscheidt Katwijk zich van omliggende gemeenten.

  • DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT vindt de KOV ook een belangrijk punt voor een stabiele economie. De KOV heeft een aantal leden met concrete plannen op dit gebied.
    Om hieraan concreet invulling te geven stelt de KOV voor om een PROJECTTEAM te vormen met vertegenwoordigers vanuit de verschillende afdelingen van de gemeente en ondernemers. Bedoeld om zo tot werkelijke realisatie van goede plannen op dit gebied te komen. 

Dit laatste punt kan ook in een breder licht worden bezien dan uitsluitend duurzaamheid en circulariteit. In lijn met de gedachte achter en de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet, vinden wij het zinvol dat ondernemers niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. 

  • Het projectteam, zoals hierboven genoemd, zou daarom een testcase kunnen zijn om te komen tot een SERVICEGERICHTE GEMEENTE, waar ondernemers kennis kunnen ophalen en begeleid kunnen worden bij VERGUNNINGSAANVRAGEN. Een vast loket of een VAST AANSPREEKPUNT voor ondernemers binnen de gemeente is daarbij van onschatbare waarde. Ondernemers kunnen hier onder meer terecht voor gemeentelijke procedures rondom tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.
  • Er valt nog een slag te winnen op het gebied van AUTOMATISERING binnen het mkb. Ondernemers weten echter vaak niet waar ze moeten beginnen en bij wie ze terecht kunnen met vragen. Daarnaast beschikken individuele ondernemers meestal niet over budgetten om deze kennis in te huren. Vanuit Unmanned Valley werd tijdens de werksessies voorgesteld om hun opleidingstak te laten kijken naar dergelijke automatiseringsvraagstukken van ondernemers. De KOV ziet dit graag in breder perspectief, bij voorkeur in regionaal verband, met een organisatie waarbij meerdere opleidingsinstanties en kennisinstellingen zijn aangesloten. En waar door middel van één op één contact tussen leerling/school enerzijds en ondernemer anderzijds concrete plannen worden gemaakt. 
  • De KOV vindt een GOEDE INFRASTRUCTUUR VOOR DATA EN TECHNOLOGIE die beschikbaar is in Nederland belangrijk. Wij merken regelmatig dat ondernemers zelf verbindingen c.q. aansluitingen laten aanleggen en hiervoor contracten sluiten met providers. De KOV pleit ervoor om dergelijke aansluitingen te zien als een NUTS-voorziening, waarbij de gemeente dubbelkoper- of glasvezel verbindingen standaard beschikbaar maakt voor bedrijven(terreinen). 
  • Een GOEDE BEREIKBAARHEID OP HET GEBIED VAN TOERISME is en blijft een belangrijke pijler van de Katwijkse economie. Om dit ook in de toekomst te waarborgen, moeten er voldoende voorzieningen zijn die dat faciliteren.

De KOV zou het toejuichen als er in Katwijk meer ingezet kan worden op verblijfstoerisme. Daarnaast zouden de voorzieningen voor de groepsbezoeken per touringcar verbeterd kunnen worden, door specifieke aanwijzing van parkeergelegenheden.

Katwijk is een zeer aantrekkelijke gemeente, met veel natuurschoon, strand, winkelcentra, water, horeca en musea, tezamen met een prachtige historie. Goede digitale marketing zou moeten kunnen zorgen voor meer kwaliteitsbezoekers.