KOV/gemeente Katwijk

Home Nieuws KOV/gemeente Katwijk

Doorstroming N206 en verkeersinfarcten op lokale wegen
Als KOV spreken we regelmatig onze zorg uit bij de gemeente over de doorstroming N206 en de verkeersinfarcten op de lokale wegen. We geven daarbij ook aan wat dit voor ondernemers betekent. Bij de gemeente hebben we gevraagd om contactgegevens van personen waar we terecht kunnen als we meldingen willen doen en die mogen we met u delen:

“Werkzaamheden aan de openbare ruimte waarbij sprake is van wegafsluitingen of in ieder geval hinder worden door de diverse interne en externe partijen aangemeld in het systeem ‘Melvin’ of via Verkeerloket@katwijk.nl.

Als het gaat om de hoofdwegen en doorstroomissues als gevolg van werkzaamheden dan is in ieder geval Ron Loontjes vanuit mobiliteit altijd betrokken c.q. geïnformeerd.  Voor de lokale wegen binnen Katwijk (dus met uitzondering van het hoofdwegennet) behartigt Ron De Craen vooralsnog de afstemming.

Er is ook nog een systeem beschikbaar, namelijk Melvin public waarin werkzaamheden met hinder worden geregistreerd. Hier kan iedereen in kijken en zien wat er op de planning staat en goedgekeurd is. Hier zijn toekomstige werkzaamheden die nog niet geaccordeerd zijn NIET zichtbaar.
Contactpersonen vanuit de gemeente Katwijk:
r.loontjens@katwijk.nl; r.decraen@katwijk.nl“.

Economische agenda van de gemeente Katwijk is vastgesteld door de gemeenteraad. 
Op donderdag 2 december stelde de gemeenteraad van Katwijk de nieuwe Economische Agenda ‘Samen aan de slag’ vast. Met het uitvoeringsprogramma van de nieuwe agenda werkt de gemeente de komende jaren samen met lokale en regionale ondernemers en partijen aan een vitale, duurzame en innovatieve Katwijkse economie. 

De Economische Agenda richt zich op drie economische clusters en vier thema’s. De clusters zijn bedrijventerreinen en werklocaties, sierteelt en agribusiness, en vrijetijdseconomie. De thema’s zijn aanjagen van innovatie, faciliteren van startende ondernemers, een goede aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, en creëren van ruimte om te ondernemen. Voor de uitvoering van de agenda gaat de gemeente komend jaar op zoek naar projecten die ondernemers zelf kunnen aandragen. De projecten worden door een stuurgroep beoordeeld op de aansluiting met de eerder genoemde clusters en thema’s. Een advies hierover wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij beslissen vervolgens welke projecten dat jaar uitgevoerd gaan worden in het kader van de Economische Agenda. Voor de eerstkomende periode zijn al een aantal projecten, die zijn opgehaald uit diverse gesprekken met ondernemers, door de stuurgroep geprioriteerd. Bijvoorbeeld een project rondom optimalisatie en verduurzaming van bedrijventerreinen. Wethouder Jacco Knape: “Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een brede maatschappelijke opgave. Vanuit de Economische Agenda gaan we daarom samen met het bedrijfsleven aan de slag in deelprojecten en maken we afspraken met ondernemers over verduurzamen. Op die manier werken we met samen aan het verduurzamen van bedrijven én het bedrijventerrein.”

Ondernemers kunnen naar verwachting midden 2022 projecten indienen. Meer informatie over de Economische Agenda is te lezen op www.katwijk.nl/economischeagenda


Klei-Oost Zuid fase 1:
We ontvingen van de gemeente Katwijk een persbericht van de verkoop van 2 percelen op bedrijventerrein Klei-Oost Zuid fase 1 (zie: https://www.katwijk.nl/nieuws/percelen-bedrijventerrein-klei-oost-zuid-verkocht).

Het bedrijventerrein Kei-Oost Zuid fase 1 is in totaal 8 hectare groot. Het bedrijventerrein is vooral geschikt voor (industrieel) ambachtelijke bedrijven. Een deel van het terrein is al uitgegeven en bebouwd. Voor de overige gronden is veel belangstelling, wat blijkt uit de lange lijst van bedrijven die zich inmiddels als potentiële koper hebben gemeld bij de gemeente. Er is dus meer vraag dan aanbod in de gemeente Katwijk. Daarom werkt de gemeente samen met andere omliggende gemeenten aan de regionale strategie bedrijventerreinen om te onderzoeken hoe en waar extra bedrijfsgebied kan worden gerealiseerd. Naast dat er naar nieuwe ruimte wordt gekeken, kijkt de gemeente ook naar hoe bestaande bedrijventerreinen beter benut kunnen worden. Op die manier wordt gewerkt voor het behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat, zowel in Katwijk als in de regio.

De KOV was ook intensief betrokken bij de totstandkoming van de regionale bedrijventerreinenstrategie. De bedrijventerreinen zijn belangrijk voor ons als ondernemers. We zijn blij dat er aandacht is voor de uitdagingen die er op dit vlak zijn. Want de beschikbare ruimte in onze regio is beperkt en de claim op ruimte is enorm. Het is belangrijk dat er ruimte blijft voor ondernemers om te ondernemen. Waar ondernemers vooral behoefte aan hebben is duidelijkheid en investeringszekerheid voor de langere termijn. De KOV blijft bij de gemeente ook pleiten voor een gunstig lokaal vestigingsklimaat.

Subsidie voor werkgevers ter voorkoming en vermindering van laaggeletterdheid:
De gemeente Katwijk attendeerde ons erop dat het van 1 januari t/m 28 februari 2022 weer mogelijk is om subsidie aan te vragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Werkgevers kunnen hierbij een grote rol spelen, omdat 57% van de laaggeletterden een baan heeft.  Via deze link
Subsidie voor werkgevers | Subsidie Tel mee met Taal | Tel mee met Taal ontvangt u alle informatie.