‘Bedrijfsleven goed faciliteren is mijn uitgangspunt’

Home Nieuws ‘Bedrijfsleven goed faciliteren is mijn uitgangspunt’

Sinds februari is Krijn van der Spijk wethouder Financiën, Wonen, Sport en Economie. Hij volgde zijn partijgenoot drs. Willem van Duijn op die halverwege zijn tweede termijn koos voor een directeursfunctie van een wooncoöperatie. De nu 55 jarige Van der Spijk kent een lange geschiedenis binnen het CDA en de lokale politiek. De tot accountant opgeleide nieuwe wethouder was vanaf 1979 bestuurslid van de plaatselijke CDA en werd in 2002 raadslid van de toen nog zelfstandige gemeente Rijnsburg. Met een korte onderbreking van 2002 tot 2006 was Krijn CDA-raadslid, fractievoorzitter en is hij nu wethouder van de gemeente, waar ook van oudsher zijn roots liggen. ‘Dienstbaar opstellen, passend faciliteren en de gemeentelijke taken goed uitvoeren,’ is zijn credo. Een korte kennismaking met een aimabele wethouder.

“Na het behalen van het Vwo-diploma op het ‘Visser ’t Hooft’ in Leiden koos ik voor de studie accountancy op de hogeschool (heao) in Den Haag. Een duidelijke keuze voor de financiële dienstverlening, waarin ik ook werkzaam was. Gedurende lange tijd was ik actief bij een accountantskantoor – Bouwer & Officier Accountants in Hazerswoude – en de laatste jaren adviseerde en begeleidde ik ondernemers ook vanuit een eigen bedrijf.”

“De vacature van wethouder kwam op mijn pad. Vanuit mijn betrokkenheid bij ondernemers en het thuiszijn binnen de financiële dienstverlening, trok deze portefeuille me. Dat ik daarbij ook Sport, Wonen en Economie in portefeuille heb, vind ik alleen maar leuk en interessant. Ik ervaar het college van burgemeester en wethouders, waar ik nu deel vanuit maak, als een hecht en kundig team. Ieder kent zijn deelgebied, maar gezamenlijk werken we het beleid van de gemeente uit. Dat ik als wethouder van Financiën nog iets meer binding heb met de portefeuilles van mijn collega’s, spreekt voor zich. Ook bij het opstellen van de kadernota voor de begroting, de klus die me de komende maanden bezig houdt, heb ik wat intensiever contact over alle voornemens.”

Gezond

Krijn van der Spijk is getrouwd, vader van drie kinderen en heeft inmiddels twee kleinkinderen. Hij ervaart de gemeente Katwijk, ook financieel, als een gezonde gemeente. “Maar,” benadrukt de wethouder, “dat gaat niet van zelf. De vermogenspositie is goed, ondanks de afboeking van vele (circa 50) miljoenen aan vermogen op grond. De bijdrage van, zoals deze in de volksmond genoemd wordt, Nuon van circa 100 miljoen helpt daar uiteraard bij. Wat echter de komende tijd ongewis blijft, zijn de kosten voor de taken die van  de overheid naar de gemeenten gedecentraliseerd zijn. Te denken valt aan de uitgaven voor de WMO, jeugdzorg en de arbeidsparticipatie. Wat het financiële effect daarvan is, valt nu moeilijk te voorspellen. Wel vereist het reserveringen en zuinig begroten. Gelukkig heeft ook hierin mijn voorganger een goed dossier achtergelaten. Vandaar dat ik nu al rustig kan melden dat de woonlasten voor de burger en de bedrijven niet zullen gaan stijgen. Hoogstens op het niveau van de indexering.”

Ondernemerschap

De wethouder draagt het ondernemerschap een goed hart toe. “Een gemeente kan en moet de zaken goed faciliteren, maar een ondernemer moet het zelf verdienen. Vandaar dat ik, ook al als raadslid, het bedrijfsleven zo veel mogelijk tegemoet wil komen. Uiteraard in afweging met de belangen van anderen, zoals de burger. Maar ontwikkelingen zoals het ondernemersfonds krijgen geheel mijn support. Het is mooi als ondernemers zelf sturing kunnen geven aan gemeenschappelijke wensen, of lokale activiteiten. Het voorkomen van free-riders is daarbij mooi meegenomen.”

“Wat de komst van de Rijnland-Route betreft; ik ben daar blij mee. Maar dat betekent wel dat we moeten streven naar een passende aansluiting op de bestaande N-206 in de Duinvallei en natuurlijk het beweegbaar houden / maken van de bruggen over de Oude Rijn. Niet alleen vanwege het borgen van de staande-masten-route en misschien het realiseren van een zeejachthaven, maar ook voor de bereikbaarheid van onze industrieterreinen en daarmee het instant houden van bepaalde bedrijvigheid.”

Unmanned Valley

Nog niet lang geleden leidde collega Van der Bent Statenleden van de provincie Zuid-Holland rond op de bouwlocatie Valkenburg. “Unmanned Valley zet in op een krachtenbundeling van fabrikanten van onbemande systemen, toeleveranciers van apparatuur en big data-partijen op het voormalige vliegveld Valkenburg. Wat de het CDA betreft een interessante kans voor de Zuid-Hollandse economie,” aldus Van der Spijk. “Ook al zou dat kunnen betekenen dat een deel van de woningbestemming op locatie Valkenburg een invulling moet krijgen voor kennis-gerelateerde bedrijvigheid. Een issue dat echter binnen de provincie lastig ligt, want het bouwen van woningen blijft een hoge prioriteit in deze regio behouden.”

“Als wethouder economische zaken ga ik me de komend twee jaar wel inzetten voor het verkopen van grond op de bedrijventerreinen en dan met name op Klei Oost. Ik zal daarbij marktpartijen moeten interesseren, waarbij ik niet uitsluit dat ook ondernemingen vanuit Leiden zich mogelijk hier gaan vestigen Ik hoop dat de komende vijf jaar de verkoop van grond op Klei Oost wel gerealiseerd is,” vindt de wethouder.

“Een van de prioriteiten binnen het college is om de toekomstige werkparken in Nieuw Valkenburg hoogwaardige kennisbedrijven te vestigen. Het zou mooi zijn dat we hier verbinding maken met het Leidse Bio-Science park. Leiden-Katwijk centrum van Life Science – Health – Green Science – Drones en Space en dat naast de vele handelsactiviteiten en productiebedrijven.”