KOV kiest voor het in evenwicht brengen van begroting en afrekening

“De staat van baten en lasten van de KOV vertoont de laatste jaren structureel een klein tekort. Dat betekent dat we dit voorjaar besluiten of we aan de kant van de inkomsten maatregelen gaan nemen. Voor 2017 geldt dat we de inkomsten binnen wat begroot is houden en dat de kosten iets lager uitvallen dan begroot was. Dat vereffent niet dat ook 2017 afgesloten wordt, mede door de vaste kosten voor de projecten die lopen, met een tekort van ruim 6500 euro. Daarmee daalt de liquiditeitspositie van de ondernemersvereniging dit jaar weer iets,” aldus penningmeester Dirk Botermans. “Uitgangspunt daarbij blijft dat de vereniging minimaal tweemaal de contributie als reserve houdt.”

“De inkomsten van de vereniging lopen parallel aan wat voor 2017 begroot is. Dat ondanks de iets tegenvallende rente-inkomsten en een wat hogere inkomsten aan contributies. Per saldo is het aantal leden echter gelijk gebleven, ondanks dat er wat mutaties in het ledenbestand zijn. Concreet betekent het dat we het jaar afsluiten met 2 leden meer dan aan het begin van dit kalenderjaar.” “De kosten voor het secretariaat en de uitgaven gekoppeld aan de automatisering vallen iets hoger uit dan begroot was. De grootste stijging van de uitgaven lag echter bij de kosten voor de contactbijeenkomsten. Enerzijds betekent dit dat deze bijeenkomsten ‘leven’ onder de leden, anderzijds noodzaakt het de vereniging nog meer werk te maken van het organiseren van een contactbijeenkomst bij een van de leden in het bedrijf. Voor het betreffende bedrijf een unieke gelegenheid om de onderneming in het voetlicht te plaatsen en voor de KOV de gelegenheid om een deel van de kosten van die bijeenkomst te delen.”

Evenwicht

Dirk Botermans: “In de begroting van de KOV voor 2018 gaan we uit van de aanname dat de inkomstenkant gelijk blijft met die van de vorige jaren (totaal 95 duizend euro). Dat betekent dat de inkomsten en de kosten voor het KOV-magazine inclusief de digitale nieuwsbrief in balans zijn op 17 duizend euro. Aan de uitgavenkant echter stijgen de kosten voor het secretariaat en de administratie, mede doordat we een extra medewerker aan hebben genomen, met ruim 5000 euro. De kosten voor de contactbijeenkomsten groeien eveneens - zoals gezegd - voor 2018. Hierbij is niet verwerkt dat een aantal bijeenkomsten goedkoper kan uitvallen, doordat we het met een lid-bedrijf samen doen. Tenslotte hebben we de meerjaren post ‘Projecten’ op onze begroting staan van circa 7000 euro.”

Contributie

“De financiële ontwikkelingen zijn van dien aard dat we nu geen contributieverhoging voorstellen. Dat betekent wel dat we nog scherper gaan sturen op de kosten, zonder in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening en als organisatie. De vorig jaar afgesproken afrekening van het niet afmelden (‘no-show’) en het niet (tijdig) aanmelden, blijven daarbij van kracht. Per saldo blijven we de financiële ontwikkelingen in 2018 nauwgezet volgen. Blijkt een groeiend tekort te ontstaan, dan zullen we moeten overwegen de hoogte van de contributie aan te passen, te bespreken voorafgaand aan de algemene ledenvergadering”, aldus Dirk Botermans (directeur van Botermans Elektrotechniek in Valkenburg en Safety 2 uit Den Haag), die sinds 2016 penningmeester is en sedert 2008 lid van het KOV-bestuur.