Terrassen mogen opnieuw ruimer dit jaar

Van de gemeente Katwijk ontvingen we het volgende persbericht:

Terrassen mogen opnieuw ruimer dit jaar
Gemeente bereidt zich alvast voor op landelijke verruimingen. 

De gemeente Katwijk bereidt zich nu alvast voor op de periode na de coronamaatregelen. Door nu alvast keuzes te maken, kan er bij landelijke verruimingen snel worden geschakeld. Om die reden heeft het college van B&W afgelopen week enkele kaders voor het openbaar gebied vastgesteld. Terrassen mogen ruimer en er wordt opnieuw straatmarkering aangebracht.

Centrum aantrekkelijk houden voor ondernemers, bezoekers en bewoners
Door het maken van heldere afspraken blijft het voor zowel bewoners als ondernemers en bezoekers aantrekkelijk om in Katwijk te vertoeven. Net als vorig jaar mogen horecaondernemers hun terras van 1 april tot 1 november met maximaal 25% verruimen om zo hun klanten op een veilige manier te bedienen. Ondernemers die nu geen terras hebben, maar wel mogelijkheden zien in de directe omgeving, kunnen een voorstel indienen om hier gebruik van te maken via ondernemersinfo@katwijk.nl. Verder wordt opnieuw straatmarkering aangebracht om bezoekers van winkelgebieden elkaar veilig te laten passeren. De Kaders openbaar gebied 2021 vindt u hieronder.

Uitstel van lokale belastingen
Net als vorig jaar is het ook dit jaar mogelijk voor ondernemers en ZZP'ers om uitstel van betaling aan te vragen voor de lokale belastingen bij de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR).  Veel ondernemers zullen de aanslag inmiddels binnen hebben. Uitstel is mogelijk tot 31 augustus 2021. Wilt u een verzoek indienen? Ga dan naar www.bsgr.nl en vul het contactformulier in. 

Wethouder Knape: Corona is al een jaar onder ons. Dit jaar heeft veel van ons gevergd, zowel privé als zakelijk. We verlangen allemaal naar meer vrijheid. En dat gaat er komen. Het is nog even volhouden. Door nu al voorbereidingen te treffen, hoop ik dat in het resterende deel van 2021 voor onze inwoners, maar zeker ook voor onze ondernemers weer meer mogelijk is.

Einde persbericht. 

Als aanvulling op dit persbericht ontvingen we de Kaders openbaar gebied 2021 van de gemeente Katwijk:

"Deze kaders zijn opgesteld met in acht neming van de landelijke maatregelen welk zijn opgesteld door de Rijksoverheid".

Algemeen

 • Extra mogelijkheden worden niet vergund, maar tijdelijk toegestaan. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend
 • Handhavers letten in het bijzonder op voldoende doorgangsruimte voor mensen in een rolstoel of scootmobiel, voetgangers, fietsers en de nood-hulpdiensten
 • Extra ruimte voor ondernemers mag niet leiden tot onevenredige overlast voor omwonende en andere betrokkenen
 • Een agressieve claim op de ruimte wordt niet getolereerd. Overlast wordt direct aangepakt
 • Als de publieke gezondheid in gevaar komt, dan kan het besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid
 • De gemeente behoudt zich het recht voor om per direct individuele horecagelegenheid te besluiten

De openbare ruimte is voor iedereen

 • Voor bewoners, ondernemers, en bezoekers
 • Voor mensen met een beperking (fysiek en/of visueel) hebben wij extra aandacht
 • Onderzoeken mogelijkheden verruiming openingstijden voor retail en horeca
 • Voor ambulante handel, venten en pop-ups blijven gebruikelijke regels van kracht

Zomerterrassen in Katwijk

 • Meer ruimte bieden aan terrassen daar waar dit mogelijk is
 • Rekening houden met de (verkeers)veiligheid en andere belanghebbenden
 • Als vuistregel wordt aangehouden dat terrassen maximaal 25% meer ruimte ten opzichte van het huidige terras in beslag mogen nemen
 • Ondernemers die nu geen terras hebben, maar wel mogelijkheden zien in de directe omgeving, kunnen een voorstel indienen
 • Veiligheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn een vereiste
 • Parkeerplaatsterrassen zijn (in principe) niet toegestaan
 • Iedere ondernemer moet in alle gevallen de verantwoordelijkheid nemen voor de orde en veiligheid op en rond het terras, voor zover het geen overheidstaak is
 • Periode van 1 april 2021 tot 1 november 2021
 • Geen terrasruimte worden ingenomen in het groen of in plantsoenen
 • Individuele ondernemer dienen een voorstel in te dienen bij de gemeente via: ondernemersinfo@katwijk.nl
 • Ondernemers die geen terras hebben worden met maatwerk beoordeeld, mogelijk dat deze ondernemers wordt verzocht een vergunningaanvraag in te dienen.

Er moet voldoende ruimte overblijven voor mensen die (met afstand) willen recreëren op het strandStrandpaviljoens

 • Ieder strandpaviljoen mag 1 rij tafels en stoelen aan de westzijde buitenzijde terras plaatsen Dit is maatwerk en wordt per aanvraag beoordeeld.
 • Als vuistregel wordt aangehouden dat terrassen maximaal 25% meer ruimte ten opzichte van het huidige terras in beslag mogen nemen.
 • Veiligheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn een vereiste
 • Iedere ondernemer moet in alle gevallen de verantwoordelijkheid nemen voor de orde en veiligheid op en rond het terras, voor zover het geen overheidstaak is
 • Periode vanaf 1 april 2021 tot 1 november 2021, daarna verlenging per maand mogelijk
 • Individuele ondernemers dienen een voorstel in te dienen bij de gemeente via ondernemersinfo@katwijk.nl

Toegankelijkheid strand

 • Bezoekersstroom monitoren en ervaringen delen
 • Strandopgangen dienen zoveel mogelijk vrij van fietsen te zijn
 • Externe toiletunits mogen door paviljoenhouders geplaatst worden achter (oostzijde) de paviljoens. En dienen schoongemaakt te worden op basis van RIVM richtlijnen

Winkelend publiek

 • Verantwoordelijkheid voor opstelruimte voor wachtende klanten ligt bij de ondernemer/winkelier
 • Doorloop en toegang tot woningen en/of winkels borgen
 • Motto is: zoveel mogelijk rechts aanhouden


Straatmarkeringen

 • Aanbrengen van straatmarkeringen in de kernwinkelgebieden, i.o.m. de winkeliersverenigingen. Looproutes en fiets parkeren

Uitstallingen:

 • Meer ruimte voor uitstallingen is niet toegestaan