Economische agenda

De gemeente Katwijk werkt aan een nieuwe economische agenda voor 2021-2025. Een belangrijk onderdeel in deze nieuwe Economische Agenda zijn toegevoegde concrete projecten die wat toevoegen aan de Katwijkse economie en die ook onderdeel zijn/worden van de regionale en al bestaande agenda's.

De volgende thema’s werden door de gemeente benoemd als kansrijk:

 • Katwijk en de nieuwe economie,
 • Ruimte voor een beter vestigingsklimaat en
 • Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

In verschillende sessies werd voor deze thema’s door diverse partijen input geleverd. Ook het bestuur van de KOV nam deel aan de sessies en heeft naar aanleiding hiervan een brief opgesteld met de projecten c.q. kernpunten die we als vereniging belangrijk vinden voor ondernemend Katwijk:  

 • Het op korte termijn formuleren van een UITVOERINGSPLAN ‘STRATEGIE BEDRIJVENTERREINEN’, met hierin definitieve duidelijkheid voor het industrieterrein Katwijkerbroek en verdere uit- en inbreiding van het industrieterrein Klei-Oost.

  Wat de KOV betreft worden gronden die thans voor tuinbouw bestemd zijn, ook ingezet als bedrijventerrein met hogere gebruiksclassificatie. Katwijk moet zorgen dat zij een gemeente blijft met ruimte voor bedrijvigheid met een arbeidsintensief karakter. Hierin onderscheidt Katwijk zich van omliggende gemeenten.

 • DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT acht de KOV ook een belangrijk punt voor de bestendigheid van de economie. De KOV heeft een aantal leden met concrete plannen op dit gebied.

  Als concreet project om hieraan invulling te geven stelt de KOV voor om te komen tot formatie van een PROJECTTEAM waarin vertegenwoordigers vanuit de verschillende afdelingen van de  gemeente en ondernemers elkaar ontmoeten om zo tot werkelijke realisatie van goede plannen op dit gebied te komen. 

Dit laatste punt kan ook in een breder licht worden bezien dan uitsluitend duurzaamheid en circulariteit. In lijn met de gedachte achter en de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet, achten wij het zinvol dat ondernemers niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. 

 • Het projectteam uit het hiervoor vermelde punt zou daarom een testcase kunnen vormen om te komen tot een SERVICEGERICHTE GEMEENTE, waar ondernemers kennis kunnen ophalen en begeleid kunnen worden bij VERGUNNINGSAANVRAGEN. Een vast loket of een VAST AANSPREEKPUNT voor ondernemers binnen de gemeente is daarbij van onschatbare waarde. We denken hierbij bijvoorbeeld ook aan het faciliteren van ondernemers bij de gemeentelijke procedures rondom tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

 • Er valt nog een slag te winnen op het gebied van AUTOMATISERING binnen het MKB. Ondernemers weten echter vaak niet waar ze moeten beginnen en bij wie ze terecht kunnen met vragen. Daarnaast beschikken individuele ondernemers meestal niet over budgetten om deze kennis in te huren. Vanuit Unmanned Valley werd tijdens de werksessies het plan ingebracht om hun opleidingstak te laten kijken naar dergelijke automatiseringsvraagstukken van ondernemers.  De KOV ziet dit graag in breder perspectief, bij voorkeur in regionaal verband, met een organisatie waarbij meerdere opleidingsinstanties en kennisinstellingen zijn aangesloten en waar door middel van één op één contact tussen leerling/school enerzijds en ondernemer anderzijds concrete plannen worden gemaakt.

 • De KOV hecht waarde aan een GOEDE INFRASTRUCTUUR VOOR DATA EN TECHNOLOGIE die beschikbaar is in Nederland. Wij vernemen regelmatig dat ondernemers zelf verbindingen c.q. aansluitingen laten aanleggen en hiervoor contracten sluiten met providers. De KOV pleit ervoor om dergelijke aansluitingen te zien als een NUTS-voorziening, waarbij de gemeente dubbelkoper of glasvezel verbindingen standaard beschikbaar maakt voor bedrijventerreinen.

 • Een GOEDE BEREIKBAARHEID OP HET GEBIED VAN TOERISME is en blijft een belangrijke pijler van de Katwijkse economie. Om dit ook in de toekomst te waarborgen, moeten er voldoende voorzieningen zijn die dat faciliteren. De KOV zou het toejuichen als er in Katwijk meer ingezet kan worden op verblijfstoerisme. Daarnaast zouden de voorzieningen voor de groepsbezoeken per touringcar verbeterd kunnen worden, door specifieke aanwijzing van parkeergelegenheden. Katwijk is een zeer aantrekkelijke gemeente, met veel natuurschoon, strand, winkelcentra, water, horeca en musea, tezamen met een prachtige historie. Goede digitale marketing zou moeten kunnen zorgen voor meer kwaliteitsbezoekers.