Winkelleegstand

De Katwijkse Ondernemersvereniging KOV ontving het persbericht van de heer Barend Tensen van het CDA waarin een oproep werd gedaan aan de gemeente Katwijk om in actie te komen tegen de leegstand op het Emmaplein in het winkelcentrum in Katwijk aan Zee. We zijn als ondernemersvereniging altijd erg blij met politieke belangstelling voor de behartiging van de belangen van ondernemers in Katwijk. In dit specifieke geval gaan onze gedachten echter een andere richting uit dan het CDA voor ogen staat.

De afgelopen jaren is er meermaals en met diverse (politieke en ondernemers)partijen van gedachten gewisseld over de leegstand van het winkelcentrum . Ten tijde van de plannen rondom de bibliotheek in het centrum van katwijk is hier ook veel media-aandacht voor geweest. Het standpunt van de KOV hierin is altijd helder geweest: het is niet aan een gemeente om zich te mengen in de marktwerking van vraag en aanbod van winkelpanden. Graag lichten we een en ander nog eens nader toe.

Marktwerking
Als panden in zo’n mooi gebied als het Emmaplein niet aantrekkelijk zijn voor (startende) ondernemers  heeft dit een oorzaak. Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van te hoge huurprijzen, al dan niet in combinatie met  te lange huurcontracten. Leegstand die hierdoor ontstaat is de markt die vertelt dat de balans tussen vraag en aanbod zoek is. Dat het aanbod niet langer aansluit op de steeds veranderende behoeftes van zowel de consumenten als de ondernemers die hier op inspelen.
Om die balans terug te vinden, zullen de marktpartijen moeten bewegen.  Het is naar onze mening niet aan de overheid om met ons gemeenschapsgeld marktverstorend op te treden en in dit geval de aanbieders van de winkelruimte te subsidiëren.

Kan de gemeente dan helemaal niets doen?
Samen met de gemeente wil de KOV zich inspannen om ondernemers en het ondernemerschap in Katwijk te stimuleren en te faciliteren. Hierdoor wordt de economie in Katwijk versterkt. Iets dat voor zowel de bewoners van Katwijk, als voor de ondernemers (die veelal zélf ook bewoner zijn)ontzettend belangrijk is.
Als KOV pleiten we al jaren voor “kraamkamers voor bedrijven”. Jonge bedrijven moeten een kans krijgen. Deze starters kunnen zich niet direct vestigen op de toplocaties met de hoge huren en lange contracten. Blijf er als gemeente voor zorgen dat er wel ruimte voor hen is binnen onze gemeentegrenzen. Zodat onze lokale economie toekomst heeft!
We roepen de gemeente Katwijk daarom ook op om misschien wel een stapje verder te gaan. Kijk met een open blik naar aanvragen en zoek samen met de (startende) ondernemers naar mogelijkheden.

Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg
Tot slot vinden we het ook belangrijk om er nog eens op te wijzen dat het winkelaanbod en de behoefte van de burgers van de gemeente Katwijk niet beperkt is tot het winkelgebied in Katwijk aan Zee. Met het oog op het terugdringen van parkeerproblematiek en het verminderen van de mobiliteitsopgave roepen we de gemeente dan ook op om oog te blijven houden voor de winkelgebieden en andere mogelijkheden in de andere dorpskernen.